Najdete nás na Facebooku

Workshop

BBeleco a norské organizace The Norwegian Institute for Nature Research a Sciencemonastery pro Vás připravily workshop k příležitosti Světového dne rybí migrace 2020.

Workshop

Průzkumy a monitoring

Provádíme terénní biologické průzkumy, mapování a monitoring. Posuzujeme efektivitu zásahů v krajině. Podílíme se na aplikovaném výzkumu.

Více o této aktivitě

Studie a hodnocení

Zpracováváme environmentální studie zaměřené na ochranu biodiverzity v České republice i zahraničí.

Více o této aktivitě

Dotační poradenství

Poskytujeme dotační poradenství v oboru ochrany přírody od přípravy žádostí až po následný autorský dozor.

Více o této aktivitě

Ochranářský management

Zajišťujeme návrhy a provádění vhodného ochranářského managementu v biologicky cenných lokalitách.

Více o této aktivitě

Odborná veřejnost

Sdílíme odborné poznatky v ochraně přírody napříč odbornou veřejností, prezentujeme příklady dobré i špatné praxe.

Více o této aktivitě

Široká veřejnost

Populárně naučnou formou představujeme veřejnosti aktuální poznatky z ochrany české přírody.

Více o této aktivitě

Ochrana perlorodky říční

Dlouhodobě se věnujeme programům pro perlorodku říční. Realizujeme odborná opatření, výzkum i popularizační aktivity.

Více o této aktivitě

Odpovědné firmy

Navrhujeme a realizujeme optimálních environmentální řešení pro firmy, které jsou odpovědné vůči životnímu prostředí.

Více o této aktivitě

Studie, plány a hodnocení

Zpracováváme strategické, koncepční i praktické studie, jejichž součástí jsou analytické nástroje ve formě databází a nástrojů GIS. Připravujeme plány péče pro chráněná území, spolupracujeme na hodnocení záměrů a projektů se zaměřením na posuzování vlivů na soustavu Natura 2000.

Aktuální projekty

 

 

Realizované projekty

 

Biodiverzita území projektového záměru „Příměstský park Soutok"

  Rozsáhlé prostory v okolí soutoku řek Berounky a Vltavy jsou místem, kde je dlouhodobě připravován první příměstský park v České republice. Společný projekt Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR), města Prahy,...

Přečíst celé

Optimalizace environmentální správy a údržby pozemků (ESUP) ve správě ŘSD ČR Chomutov

Obsahem projektu bylo navržení vhodných managementových opatření pro biotopy podél silnic I. třídy v Ústeckém kraji. Tato opatření mají za cíl optimalizovat péči o tato stanoviště z hlediska biodiverzity, ale také z pohledu...

Přečíst celé

Monitoring a celoplošné mapování evropsky významných druhů jako podklad pro dokončení návrhu soustavy Natura 2000 v ČR – 2012 – 2015

Projekt zajistí plošný monitoring a mapování evropsky významných druhů živočichů a rostlin, pro které se vymezují evropsky významné lokality a ptačí oblasti na území České republiky.

Přečíst celé

Návrh metodiky pro vyhodnocení vlivů agroenvironmentálních opatření PRV na biodiverzitu

Náplní projektu je vytvoření návrhu metodiky monitoringu umožňující vyhodnocení dopadů agroenvironmentálních opatření na biodiverzitu.

Přečíst celé

Biodiversity data collection (animals, plants and habitats) for the Carpathians in the Czech Republic

Biodiversity data collection (animals, plants and habitats) for the Carpathians in the Czech Republic

Přečíst celé

Návrh optimalizace rybářského hospodaření s ohledem na ochranu populací perlorodky říční (Margaritifera margaritifera)

Projekt řeší dílčí část záchranného programu perlorodky říční (Margaritifera margaritifera), konkrétně opatření 9.4 (Opatření ke zvýšení druhové pestrosti ekosystémů).

Přečíst celé

Aktuální stav monitoringu agroenvironmentálních opatření v členských zemích EU a návrh dalšího postupu v podmínkách ČR

Studie zahrnuje rešerši monitoringu agroenvironmentálních opatření v rámci II. osy Programu rozvoje venkova ve vybraných evropských státech a základní doporučení pro nastavení monitoringu...

Přečíst celé

Analýza plánů rozvoje venkova devíti vybraných států Evropské unie

Studie je zaměřena na analýzu agroenvironmentálních opatření devíti vybraných států EU: Anglie, Baden Würtenberg, Estonsko, Finsko, Irsko, Maďarsko, Rakousko, Severní Irsko, Wales.

Přečíst celé

Posouzení využitelnosti okrajových metod managementu pro účel ekonomických nástrojů určených k podpoře biodiverzity

Vyhodnocení vlivů využívání krajiny na ekosystémy (zemědělská krajina, vodní toky)

Přečíst celé

Conservation of Natural Heritage of Visegrad Countries Through Saving Biodiversity in The Landscape

We participate in the International Visegrad Fund project titled as Conservation of Natural Heritage of Visegrad Countries Through Saving Biodiversity In The Landscape.

Přečíst celé

Natura 2000 - podklady pro biogeografický seminář

Biogeografický seminář je setkání zástupců Evropské komise, státní správy, nevládních organizací a nezávislých odborníků, kde se hodnotí seznam lokalit, navržených pro území Natura 2000.

Přečíst celé

Posouzení stížnosti na zhoršování evropsky významných lokalit a ptačích oblastí na řece Vltava

Posouzení stížnosti na zhoršování evropsky významných lokalit a ptačích oblastí na řece Vltava

Přečíst celé

Technical and Scientific Support Actions in relation to the implementation of the 92/43 Habitats and 79/409 Birds Directives

Technical and Scientific Support Actions in relation to the implementation of the 92/43 Habitats and 79/409 Birds Directives

Přečíst celé

Kritéria výběru druhů pro akční plány pro neptačí druhy v rámci směrnice o stanovištích

Studie zpracovaná pro Evropskou komisi. Příprava metodických dokumentů a druhových záchranných programů.

Přečíst celé

Posouzení dopadů infringementů na nevyhlášení nebo omezené vyhlášení ptačích oblastí

Posouzení dopadů infringementů na nevyhlášení nebo omezené vyhlášení ptačích oblastí

Přečíst celé

Analýza vybraných hodnocení vlivů záměrů na evropsky významné lokality, zpracovaných v rámci EIA

Studie zanalyzuje, pokud existují, dvě hodnocení od každé autorizované osoby, a to přednostně za období od počátku r. 2007

Přečíst celé