Najdete nás na Facebooku

Průzkumy a monitoring

Provádíme terénní biologické průzkumy, mapování a monitoring. Posuzujeme efektivitu zásahů v krajině. Podílíme se na aplikovaném výzkumu.

Více o této aktivitě

Studie a hodnocení

Zpracováváme environmentální studie zaměřené na ochranu biodiverzity v České republice i zahraničí.

Více o této aktivitě

Dotační poradenství

Poskytujeme dotační poradenství v oboru ochrany přírody od přípravy žádostí až po následný autorský dozor.

Více o této aktivitě

Ochranářský management

Zajišťujeme návrhy a provádění vhodného ochranářského managementu v biologicky cenných lokalitách.

Více o této aktivitě

Odborná veřejnost

Sdílíme odborné poznatky v ochraně přírody napříč odbornou veřejností, prezentujeme příklady dobré i špatné praxe.

Více o této aktivitě

Široká veřejnost

Populárně naučnou formou představujeme veřejnosti aktuální poznatky z ochrany české přírody.

Více o této aktivitě

Ochrana perlorodky říční

Dlouhodobě se věnujeme programům pro perlorodku říční. Realizujeme odborná opatření, výzkum i popularizační aktivity.

Více o této aktivitě

Odpovědné firmy

Navrhujeme a realizujeme optimálních environmentální řešení pro firmy, které jsou odpovědné vůči životnímu prostředí.

Více o této aktivitě

Výskyt vranky obecné (Cottus gobio) a mihule potoční (Lampetra planeri) v povodí horní a střední Moravy

Výskyt vranky obecné (Cottus gobio) a mihule potoční (Lampetra planeri) v povodí horní a střední Moravy

V rámci projektu Monitoring a celoplošné mapování EVD jako podklad pro dokončení návrhu soustavy Natura 2000 v ČR, proběhlo na podzim v roce 2013 mapování areálu výskytu zájmových druhů vranky obecné (Cottus gobio) a mihule potoční (Lampetra planeri) v povodí horní a střední Moravy a v povodí Odry zaměřené na dílčí povodí Zlatého potoka, Bělé, Vidnavky a Javornického potoka. V této práci jsou do skupiny ryby či ichtyofauny zahrnovány také mihule. V zájmových dílčích povodích Moravy bylo prozkoumáno celkem 46 profilů. Profily byly vybírány na základě již existujících výskytových dat zájmových druhů, které jsou uvedeny v nálezové databázi NDOP (stav k 1. 8. 2013) a na základě doporučení místních rybářů, zejména hospodářů místních organizací.

 

Ichtyologický průzkum rozšířil znalost o areálu výskytu mihule potoční (Lampetra planeri) z cca 20 km úseku toku na řece Moravě na cca 40 km a to severně o cca 5 km až do obce Hanušovice a jižně o 25 km až na území CHKO Litovelské Pomoraví k soutoku Moravy s řekou Třebůvkou. Výskyt populace mihulí byl potvrzen také na řece Desné v úseku nad soutokem s řekou Moravou. Mihule se zde vyskytují až po první jez v obci Sudkov. Tento jez byl nově v minulosti rekonstruován a byl zde vytvořen rybí přechod, který může do budoucna umožnit šíření mihulí i do vyšších partií řeky Desné. Proto by bylo vhodné v nadcházejícím období sledovat vývoj populace mihule potoční na řece Desné. V rámci průzkumů byl nově potvrzen výskyt mihulí na Bohdíkovském potoce (jedná se spíše o náhon napojený na řeku Moravu protékající obcí Bohdíkov).

 

Výskyt vranky obecné (Cottus gobio) a mihule potoční (Lampetra planeri) v povodí horní a střední Moravy

Rozšíření mihule potoční v horním povodí řeky Moravy

Vranka obecná (Cottus gobiobyla průzkumem zájmových dílčích povodí řeky Moravy zjištěna celkem v 8 vodotečích. V řece Moravě je výskyt vranky obecné prokázaný od obce Chromeč, kde plynule navazuje na populaci vranky pruhoploutvé (Cottus poecilopus), který osídluje vyšší partie toku a jeho přítoky až po soutok Moravy s Třebůvkou (cca 25 km). Výskyt vranky obecné v nižších partiích úseku Moravy s výskytem druhu je vázán spíše na proudné úseky či jednotlivá podjezí s dostatečně prokysličenou a proudící vodou.

 

V úseku od soutoku Moravy a Moravské Sázavy lze také počítat s výskytem dalších zákonem chráněných a evropsky významných druhů jako je střevle potoční (Phoxinus phoxinus) a rak říční (Astacus astacus), jejichž výskyt byl v Moravě potvrzen až po obec Mohelnice.

 

Výskyt vranky obecné (Cottus gobio) a mihule potoční (Lampetra planeri) v povodí horní a střední Moravy

Rozšíření vranky obecné v horním povodí řeky Moravy

V řece Desné byl výskyt vranky obecné prokázán na úseku dlouhém cca 20 km od ústí do Moravy až k obci Loučná n. Desnou, kde je vranka plynule nahrazena vrankou pruhoploutvou, která vystupuje do vyšších partií toku a jednotlivých přítoků. Populace vranky obecné byla potvrzena také v několika přítocích řeky Desné a to v Losince a jejím pravostranném přítoku Račinka (zde se vyskytuje repatriovaná populace raka říčního) a v řece Mertě levostranném přítoku řeky Desné. V Mertě se populace vranky vyskytuje na úseku dlouhém cca 1,5 km, který je zároveň sympatrickou oblastí pro oba druhy vyskytujících se vranek. V povodí řeky Moravské Sázavy coby pravostranného přítoku řeky Moravy byla vranka obecná zjištěna v úseku dlouhém cca 10 km) od soutoku s řekou Moravou, přičemž můžeme předpokládat, že se vranka obecná bude vyskytovat až po soutok s Ospirským potokem, kde byl její výskyt potvrzen. Dalším přítokem Moravské Sázavy kde byl potvrzen výskyt populace vranky obecné je řeka Březná. Zde je předpokládaný výskyt vranky obecné v úsek od obce Štíty až po soutok s Moravskou Sázavou (cca 9 km). Výskyt vranky obecné nebyl prokázaný ve vyšších partiích toku Moravské Sázavy od obce Krasíkov.


Zadavatel: AOPK ČR