Najdete nás na Facebooku

Workshop

BBeleco a norské organizace The Norwegian Institute for Nature Research a Sciencemonastery pro Vás připravily workshop k příležitosti Světového dne rybí migrace 2020.

Workshop

Průzkumy a monitoring

Provádíme terénní biologické průzkumy, mapování a monitoring. Posuzujeme efektivitu zásahů v krajině. Podílíme se na aplikovaném výzkumu.

Více o této aktivitě

Studie a hodnocení

Zpracováváme environmentální studie zaměřené na ochranu biodiverzity v České republice i zahraničí.

Více o této aktivitě

Dotační poradenství

Poskytujeme dotační poradenství v oboru ochrany přírody od přípravy žádostí až po následný autorský dozor.

Více o této aktivitě

Ochranářský management

Zajišťujeme návrhy a provádění vhodného ochranářského managementu v biologicky cenných lokalitách.

Více o této aktivitě

Odborná veřejnost

Sdílíme odborné poznatky v ochraně přírody napříč odbornou veřejností, prezentujeme příklady dobré i špatné praxe.

Více o této aktivitě

Široká veřejnost

Populárně naučnou formou představujeme veřejnosti aktuální poznatky z ochrany české přírody.

Více o této aktivitě

Ochrana perlorodky říční

Dlouhodobě se věnujeme programům pro perlorodku říční. Realizujeme odborná opatření, výzkum i popularizační aktivity.

Více o této aktivitě

Odpovědné firmy

Navrhujeme a realizujeme optimálních environmentální řešení pro firmy, které jsou odpovědné vůči životnímu prostředí.

Více o této aktivitě

Ochrana a udržitelný rozvoj mokřadů

Mokřady jsou významnými ekosystémy, jak z hlediska biodiverzity, tak i z hlediska poskytování řady ekosystémových služeb, například retence vody a živin, stabilizace klimatu, sekvestrace (ukládání) uhlíku z atmosféry a poskytování potravin a surovin. Zároveň mokřady patří mezi celosvětově nejohroženější ekosystémy. Jejich ochranou se mimo jiné zabývá mezinárodní Úmluva o mokřadech (Ramsarská úmluva). V České republice máme 14 lokalit, které jsou podle této úmluvy chráněny.

 

Ochrana a udržitelný rozvoj mokřadů

Projekt, jehož nositelem a koordinátorem je Ministerstvo životního prostředí ČR, je zaměřen na monitoring, mapování, výzkum a propagaci mokřadů. Jeho partnery jsou AOPK ČR (databáze a mapování mokřadů, výzkum netopýrů), Zemědělská fakulta Jihočeské University a Výzkumný ústav rostlinné výroby (mokřady a zemědělství a organizace mezinárodní konference na toto téma), Enki o.p.s. (mokřady a klimatická změna a mokřady po těžbě) a Beleco z.s.

 

Naším úkolem je hodnocení ekologického stavu mokřadů mezinárodního významu - čtrnácti lokalit různých typů - rašelinišť, říčních niv, rybničních soustav a podzemní jeskynní soustavy (Obr.1 - 4). Monitoring některých abiotických parametrů (chemismus vody a hladina podzemní vody - viz aktualita) kombinujeme s řadou biotických studií klíčových druhů a skupin (obojživelníci, ryby, vyšší rostliny, řasy, zooplankton, zemní hmyz, denní motýli a vážky). Tyto studie koordinujeme, zadáváme je příslušným specialistům a jejich výsledky budeme syntetizovat. Data získaná v rámci sezóny 2015 budou také porovnávána se staršími literárnímu údaji za účelem vyhodnocení trendů a změn ve sledovaných mokřadech.

About the project:

Wetlands are considered to be very important ecosystems as from the biodiversity as from the point of view of ecosystem services. Wetlands also belongs to the international list of the most endangered ecosystems. Their protection is covered by international Ramsar convention. There are 14 locations, which are protected by this convention, in our country. Our project, which is managed and coordinated by Ministry of Environment, is focused on monitoring, mapping research and popularization of wetlands. Our task is to evaluate ecological situation concerning these 14 internationally recognized locations.

 

Ochrana a udržitelný rozvoj mokřadů

Kladské rašeliniště ve Slavkovském lese

Ochrana a udržitelný rozvoj mokřadů

Gelnarovo jezero v nivě Odry

Ochrana a udržitelný rozvoj mokřadů

Rybník Kanclíř v třeboňské rybniční soustavě

Ochrana a udržitelný rozvoj mokřadů

Tok podzemní Punkvy v krasovém systému Sloupsko-Šošůvské jeskyně

Cíle projektu:

  1. Zjistit stav vybraných skupin a klíčových druhů ve stávajících ramsarských lokalitách v ČR a přispět k mapování jejich výskytu v mokřadech.
  2. Doplnit biotické studie sledováním abiotických parametrů, jako je chemismus vody v rašeliništích, krasových podzemních vodách a v rybnících a hladina podzemní vody. 
  3. Instalovat čidla pro měření hladiny podzemní vody (piezometry) ve vybraných mokřadech a zahájit tak dlouhodobý monitoring tohoto klíčového parametru.
  4. Navrhnout metodiku dlouhodobého monitoringu ramsarských lokalit.
  5. Editovat odbornou publikaci o stavu mokřadů v ČR, shrnující výstupy všech partnerů projektu.

Výstupy projektu:

  • Odborná publikace o stavu mokřadů ČR 
  • Odborné studie zaměřené na jednotlivé biotické skupiny složkách v ramsarkých lokalitách (včetně předání dat do existujících databází NDOP a Mapování motýlů ČR)

Doba realizace: 5/2014 - 4/2016

Koordinátor projektu: RNDr. David Pithart  (david.pithart@beleco.cz)

 

Projekt je realizován díky podpoře grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska EHP-CZ02_PDP-1-020-01-2014.