Najdete nás na Facebooku

Workshop

BBeleco a norské organizace The Norwegian Institute for Nature Research a Sciencemonastery pro Vás připravily workshop k příležitosti Světového dne rybí migrace 2020.

Workshop

Průzkumy a monitoring

Provádíme terénní biologické průzkumy, mapování a monitoring. Posuzujeme efektivitu zásahů v krajině. Podílíme se na aplikovaném výzkumu.

Více o této aktivitě

Studie a hodnocení

Zpracováváme environmentální studie zaměřené na ochranu biodiverzity v České republice i zahraničí.

Více o této aktivitě

Dotační poradenství

Poskytujeme dotační poradenství v oboru ochrany přírody od přípravy žádostí až po následný autorský dozor.

Více o této aktivitě

Ochranářský management

Zajišťujeme návrhy a provádění vhodného ochranářského managementu v biologicky cenných lokalitách.

Více o této aktivitě

Odborná veřejnost

Sdílíme odborné poznatky v ochraně přírody napříč odbornou veřejností, prezentujeme příklady dobré i špatné praxe.

Více o této aktivitě

Široká veřejnost

Populárně naučnou formou představujeme veřejnosti aktuální poznatky z ochrany české přírody.

Více o této aktivitě

Ochrana perlorodky říční

Dlouhodobě se věnujeme programům pro perlorodku říční. Realizujeme odborná opatření, výzkum i popularizační aktivity.

Více o této aktivitě

Odpovědné firmy

Navrhujeme a realizujeme optimálních environmentální řešení pro firmy, které jsou odpovědné vůči životnímu prostředí.

Více o této aktivitě

Mapování rovnokřídlých v MZCHU na území hl. města Prahy

Mapování rovnokřídlých v MZCHU na území hl. města Prahy

Rovnokřídlí (Orthoptera), zahrnující kobylky, cvrčky a saranče, jsou skupinou hmyzu, která je u nás neprávem opomíjena. V jiných státech Evropy ale patří pro svou atraktivitu, nápadnost, snadnou zachytitelnost a vysokou indikační schopnost v ochraně přírody i u široké veřejnosti k podobně oblíbeným skupinám jako jsou denní motýli nebo vážky.

Naše spolupráce s Magistrátem hlavního města Prahy se snaží zaplnit bílá místa ve znalostech o rozšíření rovnokřídlých v jedné z nejvýznamnějších oblastí pro tuto skupinu - v Praze.  Spolupráce byla zahájena v roce 2008 mapováním rovnokřídlých ve vybraných MZCHÚ v kompetenci magistrátu a dalšími lokalitami pokračovala v následujících letech. Domapování všech MZCHÚ bylo dokončeno v rámci řešení dvouletého grantu poskytnutého Magistrátem v roce 2013.

 

Výsledky prokázaly, že Praha je z hlediska rovnokřídlých mimořádně významným územím. V rámci mapování bylo nalezeno celkem 45 druhů kobylek, cvrčků a sarančí ze 66, jejichž výskyt je recentně z Čech znám, tj. 68 %. Možný či pravděpodobný je výskyt ještě 4 dalších druhů, které nebyly při současném mapování zachyceny.

K nejzajímavějším výsledkům patří:

  • Zmapování výskytu saranče německé (Oedipoda germanica) na několika lokalitách v jihozápadní části Prahy. Jedná se o jeden z nejcennějších druhů v Praze zařazený v Červeném seznamu ohrožených druhů do nejvyšší kategorie - Kriticky ohrožený. Praha je centrem rozšíření tohoto druhu u nás.
  • Prokázání výskytu kobylky pestré (Barbitistes serricauda) na několika místech v okolí Radotína. Jedná se o první nálezy tohoto druhu v Čechách.
  • Nález saranče mokřadní (Stethophyma grossum) v PR Milíčovský les a rybníky - ověření výskytu této vzácné a biotopově náročné saranče v Praze po více než 100 letech.
  • První nálezy kobylky Kraussovy (Isophya kraussi), saranče bělorohé (Gomphocerippus rufus) a saranče blankytné (Sphingonotus caerulans) pro Prahu.

Cíl projektu:

  1. Domapovat výskyt rovnokřídlých i na zbývajícím území Prahy.
  2. Publikovat výsledky formou atlasu síťového rozšíření.

Doba realizace: 2008-2014

Kontaktní osoba: Pavel Marhoul, pavel.marhoul@beleco.cz

 

Prováděno pro Magistrát hlavního města Prahy