Najdete nás na Facebooku

Workshop

BBeleco a norské organizace The Norwegian Institute for Nature Research a Sciencemonastery pro Vás připravily workshop k příležitosti Světového dne rybí migrace 2020.

Workshop

Průzkumy a monitoring

Provádíme terénní biologické průzkumy, mapování a monitoring. Posuzujeme efektivitu zásahů v krajině. Podílíme se na aplikovaném výzkumu.

Více o této aktivitě

Studie a hodnocení

Zpracováváme environmentální studie zaměřené na ochranu biodiverzity v České republice i zahraničí.

Více o této aktivitě

Dotační poradenství

Poskytujeme dotační poradenství v oboru ochrany přírody od přípravy žádostí až po následný autorský dozor.

Více o této aktivitě

Ochranářský management

Zajišťujeme návrhy a provádění vhodného ochranářského managementu v biologicky cenných lokalitách.

Více o této aktivitě

Odborná veřejnost

Sdílíme odborné poznatky v ochraně přírody napříč odbornou veřejností, prezentujeme příklady dobré i špatné praxe.

Více o této aktivitě

Široká veřejnost

Populárně naučnou formou představujeme veřejnosti aktuální poznatky z ochrany české přírody.

Více o této aktivitě

Ochrana perlorodky říční

Dlouhodobě se věnujeme programům pro perlorodku říční. Realizujeme odborná opatření, výzkum i popularizační aktivity.

Více o této aktivitě

Odpovědné firmy

Navrhujeme a realizujeme optimálních environmentální řešení pro firmy, které jsou odpovědné vůči životnímu prostředí.

Více o této aktivitě

Ichtyologické průzkumy a transfery ryb a mihulí

Ichtyologické průzkumy a transfery ryb a mihulí

Ichtyologické průzkumy provádíme v souladu se zákonem o rybářství č. 99/2004 Sb., a zákony č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny, č. 254/01 Sb. o vodách.

Na tekoucích vodách využíváme k průzkumům metodu elektrolovu pomocí neseného bateriového či motorového agregátu dle nejvhodnějších metodik pro získání kvalitních dat pro potřeby zadavatele či účelu jejich budoucího využití. Tuto metodu elektrolovu využíváme také k průzkumu na vodách stojatých. Zde využíváme také odlovy pomocí zátahových sítí.

Výstupy (Programy projektu)

Transfer a založení populace mihule potoční

V rámci projektu podpory autochtonní druhů ryb a mihulí na území NP České Švýcarsko bylo provedeno založení nové populace v partiích řeky Křinice

Přečíst celé

Rozšíření a stabilizace populace karase obecného

V rámci projektu byl proveden průzkum vybraných tůní v NP České Švýcarsko a blízkém okolí. Cílem bylo nalézt vhodné zdrojové lokality s původní populací.

Přečíst celé

Repatriace střevle potoční (Phoxinus phoxinus)

V rámci území NP Českého Švýcarsku nebyly nalezeny zdrojové populace střevle potoční (Phoxinus phoxinus), které by bylo vhodné využít pro rozšíření do zájmových částí povodí.

Přečíst celé

Výskyt vranky obecné a mihule potoční - Morava

V rámci projektu Monitoring a celoplošné mapování EVD jako podklad pro dokončení návrhu soustavy Natura 2000 v ČR, proběhlo na podzim v roce 2013 mapování areálu výskytu zájmových druhů vranky obecné

Přečíst celé

Rozšíření vranky obecné v Krkonoších

V letech 2012 - 2013 proběhlo mapování na tocích v území EVL Krkonoše, které mělo přispět k poznání areálu rozšíření vranky obecné (Cottus gobio) v zájmovém území.

Přečíst celé

Zhodnocení rybích společenstev v CHKO Labské pískovce

Hlavním cílem této studie, realizované v roce 2013, bylo stanovení režimu a návrhu opatření na zlepšení či zachování stavu s ohledem na biotu vázanou na toto vodní prostředí...

Přečíst celé