Najdete nás na Facebooku

Workshop

BBeleco a norské organizace The Norwegian Institute for Nature Research a Sciencemonastery pro Vás připravily workshop k příležitosti Světového dne rybí migrace 2020.

Workshop

Průzkumy a monitoring

Provádíme terénní biologické průzkumy, mapování a monitoring. Posuzujeme efektivitu zásahů v krajině. Podílíme se na aplikovaném výzkumu.

Více o této aktivitě

Studie a hodnocení

Zpracováváme environmentální studie zaměřené na ochranu biodiverzity v České republice i zahraničí.

Více o této aktivitě

Dotační poradenství

Poskytujeme dotační poradenství v oboru ochrany přírody od přípravy žádostí až po následný autorský dozor.

Více o této aktivitě

Ochranářský management

Zajišťujeme návrhy a provádění vhodného ochranářského managementu v biologicky cenných lokalitách.

Více o této aktivitě

Odborná veřejnost

Sdílíme odborné poznatky v ochraně přírody napříč odbornou veřejností, prezentujeme příklady dobré i špatné praxe.

Více o této aktivitě

Široká veřejnost

Populárně naučnou formou představujeme veřejnosti aktuální poznatky z ochrany české přírody.

Více o této aktivitě

Ochrana perlorodky říční

Dlouhodobě se věnujeme programům pro perlorodku říční. Realizujeme odborná opatření, výzkum i popularizační aktivity.

Více o této aktivitě

Odpovědné firmy

Navrhujeme a realizujeme optimálních environmentální řešení pro firmy, které jsou odpovědné vůči životnímu prostředí.

Více o této aktivitě

Průzkumy, monitoring a výzkum

Provádíme terénní biologické průzkumy, mapování a monitoring. Sledujeme stav biologických složek i potřebnost a efektivitu zásahů v krajině. Podílíme se na aplikovaném výzkumu.

Aktuální projekty

 

 

Realizované projekty

 

Mapování rovnokřídlých na území hl. města Prahy

Rovnokřídlí (Orthoptera), zahrnující kobylky, cvrčky a saranče, jsou skupinou hmyzu, která je u nás neprávem opomíjena. V jiných státech Evropy ale patří pro svou atraktivitu, nápadnost, snadnou zachytitelnost...

Přečíst celé

Optimalizace environmentální správy a údržby pozemků (ESUP) ve správě ŘSD ČR Chomutov

Obsahem projektu bylo navržení vhodných managementových opatření pro biotopy podél silnic I. třídy v Ústeckém kraji. Tato opatření mají za cíl optimalizovat péči o tato stanoviště z hlediska biodiverzity, ale také z pohledu...

Přečíst celé

Vytvoření strategie pro snížení dopadů fragmentace říční sítě ČR

Cílem projektu je vytvoření strategie pro snížení dopadů fragmentace říční sítě v ČR na základě kvalitních, komplexních a aktuálních dat. Projekt má za cíl zlepšit stav stanovišť a ekosystémů...

Přečíst celé

Ochrana a udržitelný rozvoj mokřadů

Mokřady jsou velmi významnými ekosystémy jak z hlediska biodiverzity, tak ekonomické činnosti člověka. Zároveň patří mezi jedny z celosvětově nejohroženějších stanovišť.

Přečíst celé

Ichtyologické průzkumy a transfery ryb a mihulí

Na tekoucích vodách využíváme k průzkumům metodu elektrolovu pomocí neseného bateriového či motorového agregátu dle nejvhodnějších metodik pro získání kvalitních dat pro potřeby zadavatele.

Přečíst celé

Návrh alternativních managementů pro ekosystémy sekundárních bezlesí v ZCHÚ

Hlavním cílem je vytvoření návrhu metod managementu bezlesí a navazujících lesů, potažmo udržování na ně vázané biodiverzity, pomocí přirozené pastvy velkých býložravých savců.

Přečíst celé

Retence vody v nivách a možnosti jejího zvýšení

Interdisciplinární projekt byl zaměřený na srovnání retenčních a dalších charakteristik přírodě blízkých niv a transformovaných říčních niv (niv s regulovanými koryty řek).

Přečíst celé

Mapování rovnokřídlých v MZCHU na území hl. města Prahy

Rovnokřídlí, zahrnující kobylky, cvrčky a saranče, jsou skupinou hmyzu, která je u nás neprávem opomíjena. Jinde v Evropě ale patří k podobně oblíbeným skupinám jako jsou motýli nebo vážky.

Přečíst celé

Opuštěné vojenské prostory jako refugia biodiverzity v současné krajině

Projekt zaměřený na výzkum biodiverzity vojenských cvičišť a střelnic opuštěných armádou po roce 1989. Vojenský výcvik spojený s narušováním terénu vede k vytvoření dynamické mozaiky biotopů...

Přečíst celé

Zhodnocení a návrh optimalizace pstruhového hospodaření v ČR ve vztahu k ochraně zvláště chráněných druhů a biodiverzity ve zvláště chráněných územích

Zhodnocení a návrh optimalizace pstruhového hospodaření v ČR ve vztahu k ochraně zvláště chráněných druhů a biodiverzity ve zvláště chráněných územích

Přečíst celé

Odborná účast v projektu Implementace a podpora environmentálního acquis zaměřeného na ochranu přírody - fáze II

Odborná podpora činnosti Evropské komise v oblasti ochrany přírody: Analýzy aplikovatelnosti tuzemských a evropských právních předpisů.

Přečíst celé