Najdete nás na Facebooku

Průzkumy a monitoring

Provádíme terénní biologické průzkumy, mapování a monitoring. Posuzujeme efektivitu zásahů v krajině. Podílíme se na aplikovaném výzkumu.

Více o této aktivitě

Studie a hodnocení

Zpracováváme environmentální studie zaměřené na ochranu biodiverzity v České republice i zahraničí.

Více o této aktivitě

Dotační poradenství

Poskytujeme dotační poradenství v oboru ochrany přírody od přípravy žádostí až po následný autorský dozor.

Více o této aktivitě

Ochranářský management

Zajišťujeme návrhy a provádění vhodného ochranářského managementu v biologicky cenných lokalitách.

Více o této aktivitě

Odborná veřejnost

Sdílíme odborné poznatky v ochraně přírody napříč odbornou veřejností, prezentujeme příklady dobré i špatné praxe.

Více o této aktivitě

Široká veřejnost

Populárně naučnou formou představujeme veřejnosti aktuální poznatky z ochrany české přírody.

Více o této aktivitě

Ochrana perlorodky říční

Dlouhodobě se věnujeme programům pro perlorodku říční. Realizujeme odborná opatření, výzkum i popularizační aktivity.

Více o této aktivitě

Odpovědné firmy

Navrhujeme a realizujeme optimálních environmentální řešení pro firmy, které jsou odpovědné vůči životnímu prostředí.

Více o této aktivitě

Transfer a založení populace mihule potoční (Lampetra planeri) nad nepřekonatelnou bariéru Obere Schleuse

Transfer a založení populace mihule potoční

V rámci projektu podpory autochtonní druhů ryb a mihulí na území NP České Švýcarsko bylo provedeno založení nové populace v partiích řeky Křinice, která nemůže být mihulemi potočními přirozeně osídlena z důvodu přítomnosti nepřekonatelné migrační bariéry Obere Schleuse.

 

Je pravděpodobné, že se mihule vyskytovaly v minulosti také v této části toku odkud, ovšem vymizely díky špatné kvalitě vody, která byla v minulosti v řece Křinici velkým problémem. V posledních letech se kvalita vody v řece Křinici výrazně zlepšila díky snížení intenzity průmyslové výroby a zlepšení technologie čištění odpadních vod. Založení nové populace proběhlo celkem ve dvou etapách. V roce 2013 bylo odloveno nad soutokem s Jetřichovickým potokem pod přehradou Obere Schleuse cca 200 minoh z úseku toku, jež je hustě mihulemi osídlena. Odlov proběhl pouze v okolí levého břehu toku na území České republiky, jelikož zde tok tvoří státní hranici.

Odebírána byla pouze 1/3 nestarších stádií larev, tak aby nebyla ohrožena stávající populace zde se vyskytujících mihulí. Larvy byly transferovány do vybraného úseku nad přehradou Obere Schleuse dlouhého téměř 0,5 km, který je bohatý na jemnozrnné sedimenty, které jsou pro vývoj larev nezbytné. Na podzim nadcházejícího roku byl proveden kontrolní odlov mihulí v úseku vysazení mihulí v předchozím roce, kdy byl jejich výskyt potvrzen.

Transfer byl opakován také v nadcházejícím roce (2014), přičemž zdrojové larvy byly odloveny v navazujícím úseku předchozího odlovu. Transferováno bylo opět cca 200 jedinců. Na jaře roku 2015 bude ověřeno, zda budou pozorováni dospělci při tření v nově osídleném úseku.