Najdete nás na Facebooku

Workshop

BBeleco a norské organizace The Norwegian Institute for Nature Research a Sciencemonastery pro Vás připravily workshop k příležitosti Světového dne rybí migrace 2020.

Workshop

Průzkumy a monitoring

Provádíme terénní biologické průzkumy, mapování a monitoring. Posuzujeme efektivitu zásahů v krajině. Podílíme se na aplikovaném výzkumu.

Více o této aktivitě

Studie a hodnocení

Zpracováváme environmentální studie zaměřené na ochranu biodiverzity v České republice i zahraničí.

Více o této aktivitě

Dotační poradenství

Poskytujeme dotační poradenství v oboru ochrany přírody od přípravy žádostí až po následný autorský dozor.

Více o této aktivitě

Ochranářský management

Zajišťujeme návrhy a provádění vhodného ochranářského managementu v biologicky cenných lokalitách.

Více o této aktivitě

Odborná veřejnost

Sdílíme odborné poznatky v ochraně přírody napříč odbornou veřejností, prezentujeme příklady dobré i špatné praxe.

Více o této aktivitě

Široká veřejnost

Populárně naučnou formou představujeme veřejnosti aktuální poznatky z ochrany české přírody.

Více o této aktivitě

Ochrana perlorodky říční

Dlouhodobě se věnujeme programům pro perlorodku říční. Realizujeme odborná opatření, výzkum i popularizační aktivity.

Více o této aktivitě

Odpovědné firmy

Navrhujeme a realizujeme optimálních environmentální řešení pro firmy, které jsou odpovědné vůči životnímu prostředí.

Více o této aktivitě

Obnova stanovišť a zavedení pastvy v lokalitě Blšanský Chlum

Projekt je zaměřen na obnovu přírodovědně cenných biotopů v evropsky významné lokality a v pásmu přírodní památky Blšanský Chlum. Území se nachází na ploše bývalého vojenského cvičiště, které bylo v minulosti ovlivňováno a formováno vojenskými aktivitami. Vojenský výcvik zde však již dvacet let neprobíhá a plocha postupně zarůstá a degraduje. Přesto se doposud jedná o mimořádně cenné území s vysokou šancí na obnovu a s výskytem řady unikátních druhů. Vzhledem ke své kvalitě bylo toto území zařazeno do soustavy Natura 2000.

 

Obnova stanovišť a zavedení pastvy v lokalitě Blšanský Chlum

Hlavním cílem projektu je zlepšení stavu teplomilných stanovišť EVL a PP Blšanský Chlum a v ochranném pásmu přírodní památky, na které jsou vázány vzácné xerotermní druhy rostlin a živočichů, zejména přástevník kostivalový, přástevník mařinkový, soumračník žlutoskvrnný či vřetenuška pozdní. Díky projektu dojde ke zvýšení početnosti populací těchto druhů.

Blšanský chlum je bývalé vojenské cvičiště. Leží mezi obcemi Louny, Blšany u Loun a Chlumčany. Západní rovinatá část je mozaikou teplomilných širokolistých trávníků zarůstajících výrazně keři, ve východní části se nachází dva čedičové suky (Blšanský Chlum a Malý Chlum) s teplomilnými stepními trávníky. Část tohoto území byla zařazena na národní seznam evropsky významných lokalit a následně vyhlášena za přírodní památku.

 

Přes zlepšující se přístup k ochraně opuštěných vojenských prostorů je hlavním problémem jejich nevhodný nebo nedostatečný management. Biodiverzita těchto území je nejvíce ohrožena postupnou změnou vegetace směrem ke křovinám a lesu. Jako první mizí nejcennější části vojenských prostorů - plochy bez vegetace a nízké a řídké trávníky. Travinobylinné porosty houstnou, mění se jejich skladba ve prospěch několika druhů vysokých travin, které postupně převládnou. Velmi často se jedná o expanzivní třtinu křovištní. Vegetace se zjednodušuje, množství druhů rostlin klesá, přičemž mizí citlivější druhy. Současně dochází k rozvoji křovin, jejich zapojování a postupné přeměně v lesní porosty složené z náletových dřevin. Rychlost sukcese je ovlivněna místními podmínkami, jako jsou expozice, typ půdy, délka a intenzita předchozího vojenského výcviku apod. Spolu s vegetací se mění i společenstva živočichů, která kopírují vývoj vegetace a postupně se ochuzují o citlivé druhy.

 

077.JPG 077.JPG
076.JPG 076.JPG
071.JPG 071.JPG
065.JPG 065.JPG
065a.JPG 065a.JPG
051a.JPG 051a.JPG
051.JPG 051.JPG
028.JPG 028.JPG

Cíle projektu:

Projekt si klade za cíl zastavit negativní vývoj na jedné z nejcennějších lokalit dříve užívaných pro vojenské účely a nastartovat dlouhodobé způsoby jejího využívání, které vytvoří a budou udržovat podmínky pro cenné druhy rostlin a živočichů.

Výstupy projektu:

  1. Odstraňování výmladků.
  2. Obnovní pastva ovcí a koz.

 

Celkem jsou opatření realizována na ploše 15 ha.

Doba realizace:  2014 - 2015

Kontaktní osoba: Lenka Vokasová, lenka.vokasova@beleco.cz

 

Realizováno s podporou Operačního programu Životní prostředí, 141 890 46.