Najdete nás na Facebooku

Workshop

BBeleco a norské organizace The Norwegian Institute for Nature Research a Sciencemonastery pro Vás připravily workshop k příležitosti Světového dne rybí migrace 2020.

Workshop

Průzkumy a monitoring

Provádíme terénní biologické průzkumy, mapování a monitoring. Posuzujeme efektivitu zásahů v krajině. Podílíme se na aplikovaném výzkumu.

Více o této aktivitě

Studie a hodnocení

Zpracováváme environmentální studie zaměřené na ochranu biodiverzity v České republice i zahraničí.

Více o této aktivitě

Dotační poradenství

Poskytujeme dotační poradenství v oboru ochrany přírody od přípravy žádostí až po následný autorský dozor.

Více o této aktivitě

Ochranářský management

Zajišťujeme návrhy a provádění vhodného ochranářského managementu v biologicky cenných lokalitách.

Více o této aktivitě

Odborná veřejnost

Sdílíme odborné poznatky v ochraně přírody napříč odbornou veřejností, prezentujeme příklady dobré i špatné praxe.

Více o této aktivitě

Široká veřejnost

Populárně naučnou formou představujeme veřejnosti aktuální poznatky z ochrany české přírody.

Více o této aktivitě

Ochrana perlorodky říční

Dlouhodobě se věnujeme programům pro perlorodku říční. Realizujeme odborná opatření, výzkum i popularizační aktivity.

Více o této aktivitě

Odpovědné firmy

Navrhujeme a realizujeme optimálních environmentální řešení pro firmy, které jsou odpovědné vůči životnímu prostředí.

Více o této aktivitě

Dotační poradenství

Pomáháme s přípravou a realizací projektů v oblasti ochrany přírody a ochrany vod, a to jak s podporou z evropských (Operační program Životní prostředí, LIFE+, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, norské fondy, švýcarské fondy a další), tak z národních dotačních zdrojů (Program péče o krajinu, dotace NNO, Program podpory obnovy přirozených funkcí krajiny, různé nadace, atd.).

Beleco nabízí:

 • poradenství při výběru vhodného dotačního programu a opatření zevropských i národních fondů
 • konzultace, studie, posudky
 • kompletní přípravu žádostí o dotace voblasti ochrany přírody a krajiny a ochrany vod
 • přípravu investičního záměru
 • zajištění zpracování projektové dokumentace autorizovanými projektanty
 • získání souvisejících administrativních souhlasů a vyjádření (inženýrská činnost) - územní rozhodnutí, stavební povolení a další rozhodnutí nebo stanoviska orgánů veřejné správy
 • zajištění výběrových řízení
 • realizaci a koordinace projektu
 • finanční řízení projektu

Typy projektů, na které se zaměřujeme:

 • ochrana a péče o cenné přírodní lokality či lokality druhů rostlin a  živočichů
 • zakládání a revitalizace významné sídelní zeleně v obcích (parky, stromořadí, hřbitovy, městské a obecní lesoparky)
 • výsadba a obnova remízů, alejí, solitérních stromů, větrolamů, územních systémů ekologické stability v krajině
 • výstavba rybníků
 • rekonstrukce rybníků a  odbahňování rybníků
 • revitalizace toků
 • opatření k překonávání migračních bariér - rybí přechody
 • obnova a tvorba mokřadů, tůní, obnova pramenišť, obnova zaniklých říčních ramen, podpora rozlivů v  nivách, revitalizace rašelinišť
 • výstavba poldrů
 • protierozní ochrana
 • protipovodňová ochrana
 • regulace a likvidace populací invazních druhů rostlin a živočichů
 • opatření směřující ke zvyšování adaptivních schopností ekosystémů a druhů na rostoucí fragmentaci krajiny
 • obnova a výstavba návštěvnické infrastruktury (naučné stezky, mapy, opravy cest) ve zvláště chráněných územích, ptačích oblastech, evropsky významných lokalitách, přírodních parcích a geoparcích
 • monitoring
 • zvyšování povědomí a vzdělávání v oblasti ochrany přírody a  krajiny

 

 

 

Realizované projekty

 

Příprava projektu LIFE+ Natura v maskáčích

Nadace OKD podpořila přípravu projektu Natura v maskáčích, který bude předložen do komunitárního programu LIFE+.

Přečíst celé