Facebook Twitter Instagram
 EN

Stanoviště

2330 - Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis)

Prioritní stanoviště: NE

Předmět ochrany v projektových lokalitách: Pánov

V rámci tohoto typu přírodního stanoviště jsou vylišovány dva typy biotopů, oba se vyskytují i na lokalitě Pánov.

T5.2 - Otevřené trávníky písčin s paličkovcem šedavým (Corynephorus canescens)

Popis: Iniciální vegetace narušovaných písčin s nízkou pokryvností a výškou okolo 10 cm. Jedná se o druhově chudá společenstva s dominantním paličkovcem šedavým (Corynephorus canescens) a dalšími psamofytními a konkurenčně slabými druhy, jako jsou kolenec pětimužný (Spergula pentandra), sveřep střešní (Bromus tectorum), bělolist nejmenší (Filago minima), pumpava obecná (Erodium cicutarium), rožec pětimužný (Cerastium semidecandrum). Biotop je z důvodu nízké pokryvnosti vegetace a vysokému zastoupení obnaženého substrátu mimořádně významný pro psamofilní druhy bezobratlých.

 

T5.3 - Kostřavové trávníky písčin

Popis: Pokročilejší sukcesní stadium charakteristické řídkými, ale zapojenými trávníky s dominancí kostřav (Festuca spp.) a psinečků (Agrostis spp.). Psamofytní druhy jsou zastoupeny řídce, častý je výskyt druhů suchých trávníků, např. divizna brunátná (Verbascum phoeniceum), pelyněk ladní (Artemisia campestris), řebříček štětinolistý (Achillea setacea), ožanka kalamandra (Teucrium chamaedrys), hvozdík kartouzek (Dianthus carthusianorum s.lat.).

 

Rozšíření stanoviště v ČR:

Stanoviště se v Panonské biogeografické oblasti kam, spadá projektová lokalita Pánov, vyskytuje pouze v oblasti Hodonínských a Bzeneckých písků.

 

Rozsah a stav z hlediska ochrany v projektovém území:

Na lokalitě Pánov byl v roce 2010 udáván podíl biotopu T5.2 v lokalitě 16,74 % a biotopu T5.3 27,08 %. Od té doby se podíl výrazně snížil v důsledku pokračujících sukcesních změn a ruderalizaci porostů. Biotop T5.2 je svým výskytem omezen pouze na okolí cest využívaných pro občasný pojezd vozidel a oproti stavu, kdy bylo území využíváno armádou, je recentní výskyt fragmentární. Biotop T5.3 je v současnosti většinou ovlivněn invazí třtiny křovištní (Calamagrostis epigejos), lipnice úzkolisté (Poa angustifolia) a kostřavy červené (Festuca rubra).

 

6260 - Panonské písčité stepi 

Prioritní stanoviště: ANO

Předmět ochrany v projektových lokalitách: Pánov

Popis: Navazující sukcesní stádium na předchozí stanoviště. Vyskytuje se na často narušovaných, suchých a živinami chudých plochách křemičitých písků. Jedná se o rozvolněné trávníky nejčastěji s dominancí paličkovce šedavého (Corynephorus canescens), kostřavy pochvaté (Festuca vaginata subsp. dominii), případně kavylu písečného (Stipa borysthenica). Kombinují se zde druhy pohyblivých písečných dun s druhy zpevněných písčitých půd, typický je výskyt panonských prvků: psineček tuhý (Agrostis vinealis), trávnička obecná (Armeria elongata), ovsíř luční chlupatý (Avenula pratensis ssp. Hirtifolia), ostřice úzkolistá (Carex stenophylla), ostřice drobná (Carex supina), chrpa latnatá (Centaurea stoebe), troskut prstnatý (Cynodon dactylon), máčka ladní (Eryngium campestre), trýzel rozvětvený (Erysimum diffusum), pryšec chvojka (Euphorbia cyparissias), kostřava ovčí (Festuca ovina), svízel syřišťový (Galium verum), večernice smutná (Hesperis tristis), pavinec horský (Jasione montana), smělek štíhlý (Koeleria macrantha), mochna stříbrná (Potentilla argentea), mochna písečná (Potentilla arenaria), pryskyřník ilyrský (Ranunculus illyricus), šťovík menší (Rumex acetosella), silenka ušnice (Silene otites), silenka lepkavá (Silene viscosa), kavyl vláskovitý (Stipa capillata), mateřídouška úszkolistá (Thymus serpyllum). Časté jsou lišejníky, hlavně rodu Cladonia, a vrcholoplodé mechy (např. Ceratodon purpureus a Polytrichum piliferum).

 

Rozšíření stanoviště v ČR:

Jedno z nejvzácnějších stanovišť v České republice. Svým výskytem je omezené pouze na oblast vátých písků mezi Hodonínem a Bzencem. Celková rozloha stanoviště v ČR je odhadována na 0,32 km2.

Rozsah a stav z hlediska ochrany v projektovém území:

Na lokalitě Pánov byl v roce 2010 udáván podíl stanoviště na celkové rozloze lokality ve výši 13,78 % (Losík 2010). Stanoviště je rozšířeno především v jižní polovině lokality a je aktuálně ohroženo zárůstem invazními druhy, především třtinou křovištní (Calamagrostis epigejos).

 

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

Prioritní stanoviště: NE

Předmět ochrany v projektových lokalitách: Mašovická střelnice a Načeratický kopec.

Další lokality s výskytem stanoviště: Blšanský chlum

V rámci stanoviště jsou vylišovány dva typy biotopů.

 

T3.3D Úzkolisté suché trávníky - porosty bez význačného výskytu vstavačovitých

Popis: Druhově bohaté zapojené trávníky vyvíjející se na různých typech půd, zpravidla bazických, s dominancí trsnatých travin kostřavy valiské (Festuca valesiaca), ostřice nízké (Carex humilis) a různých druhů kavylů (Stipa ssp.). 

 

T3.5B Acidofilní suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých

Popis: Nízké a většinou zapojené trávníky na výslunných svazích s dominancí různých druhů trav, především kostřavy ovčí (Festuca ovina), kostřavy žlábkaté (F. rupicola) ovsíře lučního (Avenula pratensis) nebo bojínku tuhého (Phleum phleoides). Porosty jsou květnaté s výskytem řady druhů suchých trávníků, např. psinečkem obecným (Agrostis capillaris), p. tuhým (A. vinealis), pavincem horským (Jasione montana), smolničkou obecnou (Lychnis viscaria) a šťovíkem menším (Rumex acetosella).

 

Rozšíření stanoviště v ČR:

Stanoviště je rozšířeno především v teplých oblastech státu.

Rozsah a stav z hlediska ochrany v projektovém území:

Na lokalitě Načeratický kopec dosahuje biotop T3.3D podílu 15 % a biotop T3.5B podílu 35 %. Stav stanoviště je relativně dobrý, ve spodní části svahů je však degradovaný ovsíkem vyvýšeným.

Na lokalitě Mašovická střelnice dosahuje stanoviště podílu 45 % z rozlohy lokality. Stav stanoviště je nepříznivý, porosty bez managementu postupně degradují.

 

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých

Prioritní stanoviště: ANO

Předmět ochrany v projektových lokalitách: Mašovická střelnice

 

Popis: Strukturou i složením vegetace obdobné biotopu T3.5B, avšak s výyskytem vsatavčovitých rostlin. Na projektové lokalitě se jedná o populaci prstnatce bezového (Dactylorhiza sambucina).

 

Rozsah a stav z hlediska ochrany v ČR:

Stanoviště je rozšířeno především v teplých oblastech státu.

Rozsah a stav z hlediska ochrany v projektovém území:

Na projektové lokalitě se stanoviště nachází na rozloze 1,5 ha. Stav stanoviště je značně degradovaný a nepříznivý.

 

8230 - Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii)

Prioritní stanoviště: NE

Předmět ochrany v projektových lokalitách: Načeratický kopec

Popis: Vegetace vyvíjející se na místech se skalnatým podložím a málo vyvinutým půdním horizontem. Charakteristická je vysokým zastoupením efemér, mechů, lišejníků a v různé míře i druhy kyselých trávníků.

Rozšíření stanoviště v ČR:

Stanoviště je rozšířené v maloplošných výskytech po celém území ČR, především na skalách, kaňonovitých údolích řek a podobných lokalitách.

Rozsah a stav z hlediska ochrany v projektovém území:

Na lokalitě má tento typ vegetace podíl 20 %. Vyskytuje se na místech s obnaženým substrátem, které zde vznikly díky častým pojezdům těžké vojenské techniky v druhé polovině 20. století a zachovaly se do současnosti. Stanoviště se na lokalitě vyskytuje často v mozaice se suchými trávníky.