Facebook Twitter Instagram
 EN

Základní informace o projektu

Název projektu: Improvement of conservation status of habitat types and species of European importance at abandoned military areas

 

Zkrácený název (Akronym) projektu: Military LIFE for Nature

 

Číslo projektu: LIFE15 NAT/CZ/001028

Hlavní nositel: BELECO, z.s.

Partneři:

 • Česká krajina o.p.s.
 • Ministerstvo životního prostředí
 • Wetland s.r.o.

Doba realizace: 2016 - 2022

Počátky projektu:

V minulosti se hlavní nositel projektu ve spolupráci s dalšími partnery věnoval výzkumu biodiverzity opuštěných vojenských prostor. Výsledkem projektu bylo potvrzení mimořádného přírodovědného významu některých bývalých cvičišť a tankodromů. Současně vyšlo najevo, že v důsledku ukončení vojenského výcviku tato území zarůstají, citlivé druhy rostlin a živočichů z nich mizí a jejich hodnota se rychle snižuje. Současný projekt na tato zjištění reaguje a na vzorku nejvýznamnějších opuštěných vojenských prostor, která jsou zároveň součástí soustavy chráněných území soustava Natura 2000, se snaží o demonstraci tří možných managementových přístupů, která jsou pro tento typ území vhodná.

Cíle projektu:

Celkovým cílem projektu je zajistit pomocí různých managementových přístupů vhodnou péči o přírodovědně mimořádné cenné lokality formované v minulosti vojenským výcvikem a tím vytvořit podmínky pro zajištění příznivého stavu evropsky významných stanovišť 2330, 4030, 5130, 6210, 6210*, 6260*, a 8230 a evropsky významných druhů přástevníka kostivalového (Euplagia quadripunctaria*) a koniklece velkokvětého (Pulsatilla grandis) v projektových územích.

Dílčí cíle:

 • Obnovit otevřené písčiny s výskytem stanovišť 2330 a 6260* na lokalitě Pánov a nastavit zde dlouhodobě udržitelé využívání s příznivým vlivem na tato stanoviště.
 • Významně rozšířit rozsah stanovišť 6210 a 8230 na plochách v současnosti ovlivněných vegetační sukcesí na lokalitě Načeratický kopec a uvolnit je pro dlouhodobě udržitelný management.
 • Zavést chov velkých býložravců na lokalitě Mašovická střelnice a Havranické vřesoviště a tím vytvořit vhodné podmínky pro stanoviště 4030, 5130, 6210 a 6210* a koniklec velkokvětý.
 • Zajistit vhodné podmínky pro výskyt přástevníka kostivalového* na lokalitě Blšanský chlum.
 • Otestovat a propagovat tři různé managementové přístupy na udržování příznivého stavu stanovišť a druhů v minulosti vojensky využívaných lokalitách.

Vysvětlivky k textu:
* hvězdička označuje prioritní stanoviště a druhy v rámci soustavy Natura2000


2330  - Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis)
4030 - Evropská suchá vřesoviště
5130 - Formace jalovce obecného (Juniperus communis) na vřesovištích nebo vápnitých trávnících

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

6210* - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) - význačná naleziště vstavačovitých

6260* - Panonské písčité stepi

8230 - Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii)

Plánované aktivity:

 • provést asanační management (odstranění náletových dřevin) na lokalitách Blšanský chlum, Načeratický kopec a Pánov
 • na projektové lokalitě Pánov zavést dlouhodobý disturbanční management jako základní managementový přístup pro péči o toto území 
 • podpořit pastvu smíšeného stáda ovcí a koz jako základního managementu lokalit Blšanský chlum a Načeratický kopec
 • zavést pastvu „divokých" koní na projektové lokality Havranické vřesoviště a Mašovická střelnice
 • zvýšit povědomí nejširší veřejnosti o přírodovědném významu opuštěných vojenských prostor a možnostech jejich ochrany
 • zapojit místní komunity do péče o lokality

Očekávané výsledky:

 • 55 ha obnovených stanovišť 2330 a 6260* na lokalitě Pánov
 • likvidace souvislých křovin a akátin na 48 ha na lokalitě Načeratický kopec a obnova stanovišť 6210 a 8230 na těchto plochách
 • zlepšení stavu stanovišť 4030, 5130, 6210 a 6210* a koniklece velkokvětého na plochách s pastvou koní
 • zajištění vhodných podmínek (biotopů) pro přástevníka kostivalového* na 18 ha lokality Blšanský chlum
 • zvýšení atraktivity projektových lokalit pro nejširší veřejnost prostřednictvím vhodných edukačních a rekreačních prvků
 • propagace alternativních způsobů péče o lokality ovlivňované v minulosti vojenským výcvikem