Facebook Twitter Instagram
 EN

Asanační management

Jednorázové a intenzivní zásahy na projektových lokalitách Pánov, Načeratický kopec a Blšanský chlum, jejichž cílem je obnovit otevřená stanoviště na plochách zarostlých v současnosti dřevinami nebo zlepšit stav nelesních biotopů.


Pánov - odstranění pařezů dřevin na ploše zhruba 21 ha vykácených vlastníkem pozemku a následné stržení svrchní vrstvy půdy přesycené živinami. Součástí asanačního managementu na lokalitě je také strhnutí drnu na dalších 10 ha pokrytých degradovanými trávníky s velkým zastoupením třtiny křovištní. Oddenky třtiny jsou následně odstraňovány hlubokým bránováním.

 

Načeratický kopec - klíčové asanační zásahy na lokalitě zahrnují odstranění souvislých křovin a následná likvidace výmladků na 35 ha a likvidace porostů akátu na celkové ploše 13 ha. Součástí projektu je také odstranění souvislých porostů třtiny křovištní na ploše ca 5 ha.

 

Blšanský chlum - odstranění křovin na 7 ha a následná likvidace výmladků.