Facebook Twitter Instagram
 EN

Významné druhy

Projektová lokalita je z hlediska biodiverzity mimořádně významné území, neboť se jedná o druhou největší písčinu na území České republiky. Vývoj psamofilních společenstev má navíc nepřetržitou kontinuitu přinejmenším od středověku. Území je domovem pro velký počet psamofilních druhů rostlin a živočichů, současně jsou však odsud již zaznamenány extinkce některých biotopově náročných druhů. Cvičiště Pánov bylo poslední lokalitou okáče písečného (Hippachia statilinus) v České republice a okáče metlicového (Hipparchia semele) na Moravě. První druh odsud vymizel v polovině 90. let minulého století, okáč metlicový na přelomu tisíciletí. Ještě v roce 2004 zde byl zaznamenán kriticky ohrožený škvor velký (Labidura riparia). Dále odsud vymizely saranče zelenokřídlá (Oedaleus decorus) a saranče proměnlivá (Celes variabilis) a také rostlina ruměnice písečná (Onosma arenarium). Stále zde však přežívá velký počet psamofilních druhů rostlin a živočichů, i když se početnost mnohých z nich stále snižuje v důsledku nepříznivých změn způsobených postupující vegetační sukcesí.


Z rostlin se zde vyskytují druhy ohrožené v ČR vyhynutím a zařazené do kategorie kriticky ohrožený červeného seznamu, jako jsou ostřice úzkolistá (Carex stenophylla), kostřava pochvatá (Festuca * dominii), silenka lepkavá (Silene viscosa) nebo kolenec pětimužný (Spergula pentandra).

 

Významné je společenstvo bezobratlých, pro které je lokalita velice významným stanovištěm pasamobiontní a psamofilní fauny vázané na váté písky, které patří v rámci České republiky k nejohroženějším biotopům. Mezi tyto druhy patří především střevlíci Harpalus flavescens, H. melancholicus, H. picipennisH. servus, nosatci Coniocleonus turbatusRhabdorrhynchus seriegranosus, mandelinky Chrysolina cerealisCh. limbata a chroustci Anoxia pilosaChaetopteroplia segetum, blanokřídlí Chrysis chrysostigma, Episyron arrogans, Lasioglossum pallens, Tetraloniella dentata, Tachytes panzeri, Prionyx kirby, Nomioides minutissimusHedychrum nobile a křísi Psammotettix provincialisPsammotettix slovacus.

V území hnízdí více párů skřivana lesního (Lulluala arborea) uvedeného v příloze I Směrnice o ptácích.