Facebook Twitter Instagram
 EN

Pánov

Lokalizace

Opuštěné cvičiště se nachází při severním okraji Hodonína, kde navazuje na městskou část Pánov. Cvičiště má trojúhelníkovou podobu vklíněnou mezi lesní porosty Hodonínské Doubravy. Místní název „Hrubá louka" naznačuje, že jde o pozůstatek dlouhodobě existujícího a tradičně využívaného bezlesí. Povrch území je mírně zvlněný a až na výjimky tvořený pleistocénními vátými písky. Pouze v některých sníženinách jsou odhaleny podložní jíly a slíny. Nadmořská výška cvičiště se pohybuje okolo 200 m. Klima je velmi teplé a dosti suché, průměrné roční teploty patří k nejvyšším v České republice (Hodonín 9,5 °C), roční srážkové úhrny naopak k nejnižším (573 mm). Na lokalitě dochází díky mikroklimatickým podmínkám k velkému kolísání teplot a půdy jsou velmi vysychavé.

 

Rozloha lokality je 87 ha.

Vegetační pokryv

Současná podoba cvičiště se od doby, kdy zde působila armáda, značně odlišuje. Plochy s otevřenými trávníky dosahují pouze zlomku původních rozloh, navíc je velká část z nich invadovaná třtinou křovištní (Calamagrostis epigejos). Velkou část plochy dále zabírají stále se rozšiřující náletové háje bříz, osik, topolů, borovic a do značné míry také akátu. Ochranářsky významná iniciální sukcesní stadia s malou pokryvností travin a s výskytem nízkých, konkurenčně slabých druhů rostlin jsou omezená na okolí několika zbývajících cest. Součástí cvičiště byla i otevřená vlhčí stanoviště v mezidunových depresích, která jsou v současnosti již zarostlá ruderalizovanými křovinami a osikovými háji.

Vojenské využití lokality v minulosti, současný stav

Lokalita Pánov byla jako vojenské cvičiště užívána již od konce 18. století, v druhé polovině 20. století až do jeho zrušení na začátku 90. let sloužila plocha pro výcvik jízdy v bojových vozidlech.

Zákonná ochrana

Území je chráněno formou přírodní památky a současně je součástí rozsáhlé evropsky významné lokality Hodonínská doubrava.