Facebook Twitter Instagram
 EN

Mašovická střelnice

Lokalizace

Bývalá střelnice se nachází asi 1 km jižně od obce Mašovice v ochranném pásmu Národního parku Podyjí. Leží v nadmořské výšce okolo 400 m a má přibližně obdélníkový tvar s delší stranou orientovanou ve směru západ - východ. Reliéf je rovinatý, velmi mírně ukloněný k jihovýchodu. Geologický podklad tvoří převážně spraše a hlíny, pouze ve východním cípu vystupují i krystalinické horniny dyjského masivu zastoupené zde biotitickou žulou. Klimaticky se jedná o území o teplou oblast.

 

Rozloha Mašovické střelnice činí 78 ha, z nichž přibližně 30 ha tvoří projektová lokalita.

Vegetační pokryv

Zájmové území pokrývají různé typy suchých trávníků v mozaice s křovinami a plošně menšími porosty náletových dřevin (osika, bříza, borovice, babyka). Dopadová plocha v jihovýchodním cípu střelnice je v současnosti pokryta větším porostem náletových borovic. Na lokalitě se nachází i dvě menší tůně neznámého účelu, sloužící v současnosti jako významný biotop obojživelníků a bezobratlých.

Vojenské využití lokality v minulosti, současný stav

Území sloužilo jako průpravná střelnice pro pěchotu, ale i tanky a bojová vozidla pěchoty (BVP). Střelnice byla založena počátkem 50. let minulého století, nejprve pro pěchotu a po modernizaci v 70. letech i pro cvičení tanků a BVP. Pro tanky byla zřízena jedna dráha, pro BVP tři další dráhy. Provoz střelnice byl zastaven od roku 1997 kvůli přísnému ochrannému režimu přilehlého národního parku.
Většina zájmových ploch projektové lokality se vzhledem k charakteru terénu (příkopy, rýhy, mraveniště, vysoká pokryvnost keřů) udržuje pouze ruční sečí trávy pomocí křovinořezu nebo pastvou. Po útlumu vojenské aktivity je nutné pravidelně odstraňovat velké množství náletových dřevin.

Zákonná ochrana

Projektová lokalita je součástí ochranného pásma národního parku Podyjí, současně je chráněno formou evropsky významné lokality Mašovická střelnice a ptačí oblasti Podyjí.