Facebook Twitter Instagram
 EN

Havranické vřesoviště

Lokalizace

Rozsáhlý komplex vřesovišť, suchých trávníků a postagrárních lad udržovaných po staletí pastvou. Projektová lokalita je součástí druhé zóny národního parku Podyjí. Přibližně polovina území projektové lokality je ve vlastnictví státu a příslušnost hospodaření zde má Správa Národního parku Podyjí. Zbývající polovina je ve vlastnictví obce Havraníky. Lokalita je hojně
turisticky navštěvována, při severní hranici projektové lokality vede jedna z nejvýznamnějších turistických tras pro pěší a cyklisty a část lokality protíná značená stezka pro jezdce na koních. Části lokalit s lesními porosty (akát, borovice) jsou průběžně převáděny na ochranářsky cennější typ vegetace (např. doubravy, případné převod na nelesní biotopy). Obecní parcely s výskytem dřevin slouží jako občasný zdroj palivového dříví. Na několika místech se nachází monitorovací plochy (oplůtky) založené k dlouhodobému studiu vegetace a motýlů (světelný lapač).


Havranické veřesoviště je součástí EVL Podyjí (rozloha 6273 ha).

Rozloha lokality činí 30 ha.

 

Projektová lokalita je součástí rozsáhlého komplexu vřesovišť, suchých trávníků a postagrárních lad rozprostírající se mezi Znojmem a obcí Hnanice na východním okraji NP Podyjí. Zájmová část lokality Havranické vřesoviště se nachází přibližně 1 km západně od obce Havraníky v okolí kóty Staré vinice (339 m n.m.). Má podobu mírného jižního až jihozápadního svahu.

Nadmořská výška se pohybuje v rozmezí 290 - 340 m.

Vegetační pokryv

Lokalitu pokrývá mozaika několika typů vegetace, z nichž největší zastoupení mají plochy vřesovišť a suchých trávníků. Na části plochy se nachází také mezofilní sečené louky a porosty dřevin s převahou borovice a akátu. Nelesní zeleň reprezentují především roztroušeně rostoucí borovice, osiky, břízy, třešně a hlohy. Místy jsou biotopy degradovány invazí třtiny křovištní nebo přehoustlých porostů růží a trnky obecné. Geologické podloží tvoří kyselé žuly dyjského masivu. Místy je substrát obohacen vápníkem díky překryvu spraší. Klimaticky se jedná o teplou, na srážky chudou oblast. Půdy jsou vysýchavé, pro lokalitu je typický výskyt jarních a především letních srážkových deficitů a mírných zim s řídkým výskytem sněhové pokrývky.

Vojenské využití lokality v minulosti, současný stav

Lokalita nemá vojenskou historii. V minulosti, až do konce 2. sv. války, byla využívána jako pastvina (ovce, kozy, krávy, koně). Na místech s hlubší půdou byla až do konce války udržována políčka, sady nebo i vinohrady. Později došlo k zániku kultivovaných ploch a jejich změně na postagrární lada.

Zákonná ochrana

Projektová lokalita je součástí NP Podyjí a stejnojmenné evropsky významné lokality a ptačí oblasti.