Facebook Twitter Instagram
 EN

Blšanský chlum

Lokalizace

Bývalé cvičiště se nachází jihovýchodně od Loun u obce Blšany u Loun. Lokalita má podobu krátkého hřbítku tvořeného neovulkanickými suky Blšanského chlumu (293 m n. m.) a jižněji položeného Malého chlumu (283 m n. m.) a navazujícími svahy.

 

Rozloha lokality činí 28 ha.

Vegetační pokryv

Jižní svahy obou vulkanických kopců a vrcholové partie Blšanského chlumu jsou porostlé řídkou vegetací skalních stepí, na kterou směrem k úpatí navazuje široký pás zapojených náletových dřevin, místy vystřídaný degradovanými suchými trávníky v podrostu opuštěných třešňových sadů.

Vojenské využití lokality v minulosti, současný stav

Území bylo v období od 50. let 20. století do konce 80. let 20. století vojenským cvičištěm sloužící k výcviku vojenské techniky. V době nejintenzivnějších pojezdů byla v území přítomna hustá síť vyježděných cest. Po ukončení výcviku na počátku 90. let minulého století začalo území postupně zarůstat dřevinami.

Zákonná ochrana

Projektová lokalita je legislativně chráněna formou evropsky významné lokality Blšanský chlum a stejnojmenné přírodní památky.